Disclaimer


Deze Website is een uitgave van de B/40 Management Consultants BV. Ondanks de zorg waarmee deze Website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. B/40 Management Consultants BV kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de Website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan de B/40 Management Consultants BV garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.


B/40 Management Consultants BV streeft naar permanente toegankelijkheid van de Website.
Niettemin behoudt de B/40 Management Consultants BV zich het recht voor om de Website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen.


Alle informatie op deze Website valt onder het auteursrecht van B/40 Management Consultants BV en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de Website van B/40 Management Consultants BV wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.


B/40 Management Consultants BV draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site van B/40 Management Consultants BV verwijst.


Mocht u vragen hebben over projecten, artikelen of andere zaken die B/40 Management Consultants BV betreffen dan kunt u die stellen door ons een e-mail te sturen. B/40 Management Consultants BV streeft ernaar uw vragen binnen twee werkdagen af te handelen. Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt.


Privacy: Op onze website worden namen van bedrijven en mensen uitsluitend met toestemming genoemd.