Flyer Intervisie

© 2017, B/40 Management Consultants BV

Wat is intervisie?

Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega’s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag.

De volgende omschrijving van intervisie is richtinggevend. Het gaat om:

 • onderlinge advisering ten aanzien van werkproblemen
 • in een leergroep bestaande uit gelijken
 • die binnen een gezamenlijk vastgestelde structuur
 • doelgericht
 • tot oplossingen tracht te komen
 • in een autonoom, ervaringsgericht leerproces

Intervisie is voor te stellen als een stevig gesprek van ongeveer 2 tot 3 uur, met een systematische opbouw, uitgaande van een aan het begin van de bijeenkomst te formuleren probleem en gericht op het verbeteren van de werksituatie.

De probleeminbrenger wordt geholpen door een reeks collegiale suggesties die het mogelijk maken een eigen keuze voor de oplossing te formuleren. Men wordt op weg geholpen door collega’s die ervaringen delen, elkaar kunnen steunen en elkaar nieuwe mogelijkheden tonen.

Het Begeleid Intervisie Model
Wanneer intervisie niet ingebouwd is in de organisatie, is er geen tijd en geld voor beschikbaar en is de realisatie afhankelijk van eigen initiatief en goede wil. Ook is het vaak de vraag of er binnen een groep voldoende structuur en leiding geboden kan worden om het leerproces tot een goed eind te brengen. Intervisie komt dan niet of moeizaam van de grond. Soms moet er eerst gewerkt worden aan het aanleren van (professionele) vaardigheden zoals het luisteren naar elkaar, een ander laten uitpraten, doorvragen en goede feedback geven.

Een alternatief vormt de begeleide intervisie volgens het BI-model
(© Jeroen Hendriksen – Begeleid Intervisie Model)

 • Het uitgewerkte BI-model veronderstelt dat:
  • betrokken personeelsleden tijd toegemeten krijgen voor intervisie; bijvoorbeeld in hun taakomschrijving of hun jaartaak
  • het volgen van intervisie in een contract geregeld wordt in het kader van een stimulerend personeelsbeleid
  • er adequate begeleiding of ondersteuning van het intervisieproces geboden wordt door het aanstellen of inkopen van agogische deskundigheid.

De begeleider richt de werkzaamheden op een zo groot mogelijke inbreng en sturing van het proces door de groepsleden zelf.

Kernmodel begeleide intervisie
In gecomprimeerde vorm bestaat de intervisiecyclus uit de volgende vijf fasen:

Fase Interactie Leerpunt
1. Inventarisatie luisteren

uit laten praten

kiezen

kort en kernachtig formuleren

praten in de ‘ik’-vorm

2. Analyse open vragen stellen

aandacht voor elkaar

objectief doorvragen

analytisch vermogen ontwikkelen niet interpreteren

verschillende werkvormen oefenen

3. Advies creatief adviseren

feedback geven

alternatieven formuleren gedrag kiezen
4. Actie helpen

steun geven

actieplan maken

toetsen op SMART-aspecten

5. Evaluatie kritisch benaderen

afronden/afscheid nemen

verbeteringen

bijsturen proces/product

huiswerk

Supervisie of Intervisie?

Is er binnen het BI-model wel sprake van intervisie of is er eerder sprake van supervisie?

Juist vanwege de taakgerichte invalshoek van intervisie is er geen sprake van supervisie, aangezien de laatste methodiek meer vanuit persoonsgebonden vraagstellingen vertrekt en meer individueel gericht van aard is. Begeleide intervisie neemt een middenpositie in tussen intervisie en supervisie. Begeleide intervisie vertrekt enerzijds vanuit laagdrempeligheid en is taak- en groepsgericht (intervisie) en maakt anderzijds gebruik van elementen als een deskundig begeleider en een niet vrijblijvend karakter(supervisie).

Voordelen begeleide intervisie

 • laagdrempelig
 • relatief goedkoop
 • begeleidingsdeskundigheid
 • scholing ‘on the job’
 • voorziet in een behoefte van het personeel
 • taak- en resultaatgericht

Begeleide intervisie in een breder perspectief
De organisatie die kwaliteit wil bieden is gebaat bij een integrale aanpak van kwaliteitszorg. Bij kwaliteitsbevordering gaat het om het verbeteren van het totale aanbod zoals die aan de afnemer wordt geboden. Elementen van belang zijn bijvoorbeeld: de kwaliteit van het management, de kwaliteit van het personeel, de kwaliteit van het primaire proces of het te leveren product en de facilitaire kwaliteit (inventaris, kantine, gereedschappen).

Steeds sterker wordt de tendens om in de kwaliteitszorg de kwaliteit van het personeel centraal te stellen. Er zijn goed opgeleide, breed inzetbare en flexibele personeelsleden nodig en dat vraagt om een systeem van begeleiding, ondersteuning en scholing.

Begeleide intervisie kan een goede aanvulling vormen op het totale personeelsbeleid binnen de organisatie. De professionalisering van het personeel wordt ermee bevorderd. Mits goed georganiseerd kan begeleide intervisie een welkom antwoord zijn op vele praktische vragen, behoeften, spanningen en blinde vlekken in het werken van alledag.

De intervisor
Een intervisor buiten de eigen organisatie kan voordelen hebben vanwege de directe beschikbaarheid en de kennis. Het profiel van de intervisor kan als volgt geschetst worden:

 • ruime ervaring in de betreffende werksoort
 • deskundig begeleider van groepen
 • geen hiërarchische positie in de organisatie.

Daarnaast dient de intervisor:

 • de vertrouwelijkheid ten opzicht van de groepsleden te bewaren
 • het leerproces te ondersteunen
 • algemene evaluatiegegevens / bijstellingen te formuleren ten behoeve van de voortgang

Intervisiecontract
Het is aan te bevelen om een contract af te sluiten tussen de organisatie (in dezen vertegenwoordig door de intervisor) en de intervisant.

Nog even op een rijtje
Waarom intervisie? Doelstellingen

 • probleemoplossend leren werken
 • deskundigheidsbevordering
 • collegiale samenwerking en steun
 • leren van elkaars ervaringen
 • inzicht in de eigen mogelijkheden

Wat is intervisie? Definitie

 • onderlinge advisering ten aanzien van werkproblemen
 • in een leergroep bestaande uit gelijken
 • die binnen een vastgestelde structuur
 • doelgericht
 • tot oplossingen trachten te komen
 • in een autonoom ervaringsgericht leerproces

Wat gebeurt er tijdens een bijeenkomst?

 • inventariseren van werkproblemen
 • kiezen van een werkprobleem ter bespreking
 • analyse van het probleem
 • geven van collegiale adviezen
 • oefenen met verschillende werkvormen
 • evalueren van de bijeenkomst, eventueel ‘huiswerk’

Wat doet de intervisor? Taken

 • ondersteunt het leerproces
 • versterkt het eigen verantwoordelijkheidsgevoel van de deelnemers
 • bewaakt structuur, voortgang en doelstellingen
 • stelt zich terughoudend op

Voor wie? Doelgroepen

 • nieuwe personeelsleden
 • personeel dat zich vrijwillig aanmeldt
 • personeel dat al langere tijd werkt
 • in principe voor iedereen die de eigen professionaliteit en deskundigheid wil bevorderen

Welke voorwaarden?

 • gemotiveerd om te leren
 • niet vrijblijvend
 • vertrouwelijk
 • contract
 • overige randvoorwaarden betreffende aantal bijeenkomsten, plaats, tijdsduur, voorbereidings- en verwerkingstijd, beschikbaarheid intervisor, omvang van de groep, aanwezigheidsverplichting, intakegesprek, vervolgactiviteiten.

Intervisie kan o.a. worden ingezet om met elkaar:

 • Feedback te kunnen geven op elkaars functioneren en daardoor de mogelijkheid te bieden een ‘gedrags’-verandering te bewerkstelligen;
 • Ervaringsuitwisseling tussen professionals;
 • Alternatieve oplossingen en/of aanpak aandragen om elkaar te helpen bij de verdere professionalisering;
 • Als klankbord bij schijnbaar onoverkomelijke problemen bij het uitvoeren van opdrachten.

Intervisie is niet:

 • Oefenen in adviesvaardigheden;
 • Methoden en technieken aanleren;
 • Uitwisselen van vakkennis;
 • In therapie gaan.

Constructie
Om intervisie in te richten wordt de volgende constructie gehanteerd:

 • De groep bestaat uit tenminste 6 deelnemers, met een maximum van 10;
 • De groep komt eens in de 6 weken bij elkaar, indien gewenst kunnen ook tussentijdse sessies worden gehouden;
 • De duur van de sessies is minimaal 2 uur en maximaal 3uur;
 • De 1e sessie zal de intervisor het doel van intervisie weergeven en kunnen de deelnemers kennis met elkaar maken; tevens worden de grondbeginselen van intervisie uitgelegd;
 • De 2e sessie zal geoefend worden met de basismethode van intervisie;
 • De 3e sessie zullen varianten van de basismethode worden behandeld en zal hiermee worden geoefend;
 • De 4e t/m de 6e sessie zal worden begeleid door een van de deelnemers;
 • De intervisor zal tenminste 3 sessies aanwezig zijn om het proces bij te staan, waarna de groep zelfstandig de intervisiesessies voortzetten;
 • De groep kan daarna voor maximaal 3 keer een beroep op de intervisor blijven doen. Kosten

De deelnemers schrijven in voor een traject van 6 bijeenkomsten.

 • De kosten bedragen € 1.250,- per deelnemer exclusief 21% BTW voor 6 bijeenkomsten inclusief alle bijkomende kosten.
 • Mochten er meerdere bijeenkomsten nodig zijn, dan wordt € 150,- per deelnemer, exclusief 21% BTW en inclusief alle bijkomende kosten in rekening gebracht.