FreeZone Innovation

Steeds meer bedrijven nemen innovatie prominent op in hun strategie. Recente onderzoeken tonen aan dat ondernemers en bestuurders innovatie als één van de belangrijkste speerpunten zien voor de komende jaren. De keuze voor innovatie is vaak duidelijk maar roept een aantal vragen op. Hoe gaan we innoveren? Waarop willen we innoveren? Hebben we een “proces” voor innovatie nodig en zo ja hoe sturen we daarop? Hebben we het binnen het bedrijf over hetzelfde als we het hebben over innoveren oftewel spreken we dezelfde taal? Wat vergt het van onze mensen en kunnen ze dat?

B40MC Innovation helpt met de FreeZone Innovation methodiek deze vragen te beantwoorden. Maar voor we de methodiek en dienstverlening toelichten geven we eerst aan hoe wij zelf tegen innovatie aankijken.

Wij definiëren innovatie als het proces om vanuit vraagstukken en ambities te komen tot waardevolle ideeën die vervolgens leiden tot geïmplementeerde nieuwe producten, diensten of processen. Deze producten, diensten of processen resulteren in een verandering van gedrag, proces of functie, waardoor de organisatie groeit.

Wij merken we dat binnen bedrijven voldoende ideeën aanwezig zijn.

Vraagstukken ontstaan over het algemeen op de volgende niveaus:

  • Ideeën zijn aan personen gekoppeld en “komen niet verder de organisatie in”
  • Ideeën worden niet verrijkt door anderen en daarmee ontbreekt zowel draagvlak als volwassenheid voor het idee
  • Ideeën zijn niet gekoppeld aan een probleem of een ambitie van een beslisser
  • Ideeën worden niet geprioriteerd (hoe kies je uit een veelvoud)
  • Ideeën zijn niet uitgewerkt in termen van investeringen en opbrengsten

“Veel vooraanstaande innovatoren hebben geleerd dat zij, in plaats van het genereren van veel ideeën, veel meer resultaat verkrijgen wanneer zij een doelgericht proces volgen dat hen in staat stelt om de beste ideeën te verkrijgen en te herkennen die gerelateerd zijn aan het specifieke onderwerp” GartnerGroup

FreeZone Innovation is een rationele benadering om te komen tot creativiteit en innovatie, een methodiek dat zo flexibel is opgezet dat het bij elk product, bij elke dienst en in elke situatie kan worden toegepast. Met deze benadering genereer je baanbrekende ideeën rond nieuwe producten en diensten waarmee je hogere omzetten en winsten zal behalen.

FreeZone Innovation versnelt het bedenken van baanbrekende producten of diensten, zorgt voor de integratie van bestaande ideeën en elimineert die ideeën die niet toepasbaar zijn of strategisch niet passen.

FreeZone Innovation Proces

1. Taak stellen
Deze fase heeft als doel een helder en gezamenlijk begrip te krijgen van dat wat moet worden bereikt binnen het innovatieproces in relatie tot een specifiek probleem, ambitie of uitdaging. Deze fase wordt over het algemeen met de opdrachtgever doorlopen.

2. Analyseren situatie
De analysefase dient om een gedeelde analyse te hebben zodat er een volledige beschrijving van de ambitie het probleem of de uitdaging wordt gemaakt. Het doel hiervan is het creëren van een gemeenschappelijk beeld en begrip van de situatie. Dit beeld dient als springplank voor het ideevormingsproces. De analyse gaat voorbij aan emotie en zal vaste denkpatronen doorbreken. Dit is nodig om in de volgende fase de baanbrekende ideeën te genereren. Technieken zoals functie-, interface-, probleem- en vereistenanalyse worden gebruikt om vanuit diverse invalshoeken naar de probleemsituatie te kijken. In deze en de volgende fase is het een eis dat er deskundigen met diverse achtergronden meedoen.

3. FreeZone Thinking
Deze fase zwengelt de innovatie aan door de mogelijkheid te bieden de informatie (uit de analyse) op een zodanige wijze te benaderen dat deze leidt tot nieuwe associaties, inzichten, verbindingen en conclusies. Er wordt gebruik gemaakt van diverse creativiteitsmethodieken.

4. Beoordelen uitvoerbaarheid
In deze fase worden de meest waardevolle ideeën geïdentificeerd. Dit gebeurt door hiaten en zwakheden van de oplossingen vast te stellen met behulp van diverse snelle analyses zoals een risicoanalyse, een analyse van de kosten en baten en een uitvoerbaarheidanalyse. Naast de deelnemers aan fase 2 en 3 kunnen in deze fase andere deskundigen worden betrokken.

5. Stroomlijnen van de oplossing
In deze fase worden de zwakheden en eventuele hiaten “geadresseerd” en wordt de oplossing doorleeft zodanig dat iedereen eenzelfde beeld heeft van de oplossing die wordt aanbevolen voor implementatie. Uiteindelijk wordt per idee een concept business case opgeleverd.