Verandermanagement

Wij brengen Mensen en Organisaties op hun bestemming

Dat is de essentie van wat wij doen!

Door onze jarenlange ervaringen zijn wij staat dit effectief vorm te geven bij zowel individuen als in organisaties. De rollen die wij invullen variëren per keer, per aanpak.

Onze principes

Wij hanteren de volgende ´principes´ voor ‘effectief veranderen´:

 • De Architect
  • Het ontwerp van de nieuwe situatie is héél belangrijk. Dit betekent dat er voordat er ook maar iets wordt gecommuniceerd, helder moet zijn het waarom van een verandering (wat is de noodzaak), hoe krijgen we het voor elkaar (welke strategie kiezen we) en hoe geven we het vorm (hoe ziet de nieuwe situatie er uit en wat doen we tijdens de verandering).
 • Communicatie
  • Communicatie zorgt voor helderheid en het creëren van draagvlak. Communicatie kan massaal of op individuele basis. Een goed communicatieplan voor het totale traject is dan ook essentieel.
 • Kiezen voor een strategie
  • De keuze voor een implementatiestrategie is niet een kwestie van kiezen uit een aantal mogelijkheden maar vloeit, als het goed is, voort uit een gedegen analyse. Wij onderzoeken samen met de organisatie welke implementatiestrategie het beste toepasbaar is op de verandering. Hierbij houden wij rekening met de eigenheid van de organisatiedelen.
 • Samen doen
  • Samen doen betekent dat je mensen in de organisatie betrekt bij zowel de plannen als de uitvoering van de verandering. Betrekken niet alleen op basis van kennis en kunde, maar ook op basis van kwaliteit en gedrevenheid. Essentieel is dat mensen ‘erbij horen’ en dat ze actief meedoen. Dit door mensen persoonlijk uit te nodigen (persoonlijke aandacht) actief deel uit te maken van de verandering.
  • Onze ervaring is dat bij grootschalige veranderingen je de meeste baat hebt bij het instellen van veranderteams – die de verandering van binnenuit (afdeling, divisie, e.d.) gestalte geven – en het instellen van zogenaamde Change Agents (dragers van de verandering op afdelingsniveau).

Onze Aanpak

Onze aanpak is pragmatisch van aard. Voor een goede borging van het resultaat zijn de volgende aspecten van belang:

 • Snelheid
  • De snelheid van de veranderingen is belang, maar misschien wel belangrijker zijn de eerste zichtbare en tastbare resultaten van de verandering. De effectiviteit van de verandering start pas als de eerste zichtbare en tastbare resultaten in de organisatie zijn geborgd: het wordt als normaal ervaren!
 • Zorgvuldigheid
  • Zorgvuldigheid balanceert tussen de kwaliteit van de implementatie aanpak en het effect (impact) van de aanpak op de medewerkers en de organisatie. “Uw zorg is onze zorg” speelt een belangrijke rol in onze aanpak, zeker daar waar een grote mate van onzekerheid bij de medewerkers leeft.
 • Betrokkenheid
  • Betrokkenheid is essentieel. De veranderingen zullen dan ook altijd vanuit de lijn geïmplementeerd dienen te worden. Betrokkenheid van de organisatie is van cruciaal belang voor het welslagen van veranderingen, waarbij rekening gehouden dient te worden met de locale eigenheid.

Gefaseerd

 • Klaarzetten
  • In deze fase worden alle randvoorwaardelijke zaken in kaart zijn gebracht en voorbereid om de invoering soepel te laten verlopen. Alles wat nodig is om de organisatie in de veranderde situatie te kunnen laten functioneren. Denk daarbij aan o.a. handboeken, gebruikerstrainingen, nieuwe protocollen, communicatie, etc.
 • Invoeren en Toepassen
  • In deze fase wordt het proces aangeleerd en uitgevoerd volgens de nieuwe werkwijze. Gedurende het uitvoeren van de activiteiten in het proces zal ondersteuning worden verleend door de coaches (implementatiebegeleiders).
 • Evalueren
  • In deze fase zal aan de hand van de input en output van de voorgaande fasen worden bekeken of de activiteiten volgens de gemaakte plannen en afspraken zijn uitgevoerd, wat daarvan de bevindingen zijn en welke aanvulling c.q. verbeteringen in het proces moeten worden doorgevoerd.